پسری به نام رایان پس از چهار روز تلاش برای نجات از چاه مراکش بیرون کشیده شد


«در میان یک بیماری همه‌گیر و سال‌ها از دست دادن جمعی و فردی، دیدن افرادی از سراسر جهان، حتی هزاران مایل دورتر از مراکش، همدلی، دعا کردن و گذاشتن تمام امید برای بهبودی ایمن رایان ۵ ساله، بسیار زیبا بود. مای السدانیا، مدیر حقوقی و قضایی موسسه تحریر برای سیاست خاورمیانه گفت: توییتر. “آن را بسیار خردکننده تر می کند.”