چگونه مارین لوپن «شیطان زدایی» کرد؟چه چیزهایی در رسانه‌ها نشان داده می‌شود بیشتر قریب به اتفاق حامیان لوپن نه فاشیست و نه نژادپرست. آن‌ها مردان و زنان سخت کوشی در کار با دستمزد پایین هستند که احساس می‌کنند هیچ کس را در پاریس نمی‌بینند که در مورد تقلای آنها برای گذران زندگی صحبت می‌کنند.