ما مراحل بهبود رابطه شما با غذا را آموزش می دهیم و به شما می آموزیم که چگونه یک رابطه جدید ایجاد کنید که امکان رشد ، ثبات و حمایت را فراهم کند.

می توانید کارگاه آموزشی رایگان ما را بیاموزید تا یاد بگیرید چگونه می توانید در رژیم غذایی خود تعادل بهتری برقرار کنید تا بتوانید در برابر وسواس غذایی و رژیم غذایی مصون باشید ، وزن ثابت خود را حفظ کرده و رابطه مثبتی با غذا و بدن خود برقرار کنید.