ژاپن پس از آبه؛ سیستم و قانون را نمی توان ترور کرد
اگر چه هدف بلندپروازانه “شینزو آبه” برای افزایش تولید ناخالص داخلی به ۶۰۰ تریلیون در سال ۲۰۲۰ محقق نشد. اما «آبه» یک فرد بود و وجود شخصیت، نهادها و قوانین در کشور ژاپن اجازه نخواهند داد رویای سرزمین آفتاب تابان، با مرگ وترور یک خاموش شود.