کتاب «هستی شناسی طبیقی ​​ارسطو» منتشر شد


به گزارش ایران اکونومیست، کتاب «هستی شناسی طبیقی ​​ارسطو» اثر غلامرضا رحمانی به همت مؤسسه بوستان کتاب در ۲۵۵ صفحه منتشر شد.

ارسطو بی شک بزرگترین فیلسوف جهان باستان و تکنیک ترین دانشمند در تمام دوران هاست. وی در تمام موضوعات فلسفی و علمی زمان خود به بحث پرداخته و مبتکر بسیاری از نظریات علمی و فلسفی بوده است، از این رو، «معلم اول» نامیده شده است.

از میان این موضوعات، هستی شناسی جایگاه ویژه ای دارد. مؤلف، موضوعی را به صورت تطبیقی ​​در این کتاب بررسی کرده و داوری نهایی را بر عهده خوانندگان و پژوهشگران آرای ارسطو نهاده است.

اثر ساختار

این اثر در شش فصل و ۱۸ بخش تألیف شده است. عناوین فصول این اثر عبارتند از: «موجود بما هو موجود»، «علل موجود»، «موجود و واحد»، «احکام موجود»، «معانی موجود»، «نخستین گونه موجود (جوهر)».

از جمله مباحث این اثر می توان به تمایز و تحویل و وجه حصر علل چهارگانه، بداهت موجود، تردّد بعد از جزم، اتحاد مفهوم عدم، تقدم بالفعل بر بالقوه، کیفیت تشکل بحث مقولات، مَقسَم مقولات، جوهریت ماده و صورت، ترکّب جسم، و اثبات محرک نامتحرک اول، اشاره کرد.

علاقه مندان جهت خرید اینترنتی این کتاب می توانند به نشانی اینترنتی www.bustaneketab.ir مراجعه کنند.