کمر استقلال استقلال زیر تیغ جراحی – تابناک


جلسه نیمکت نشین استقلال خانه‌نشین خواهد شد و شاید تا مدتها برای آبی‌ها به میدان نرود.

به گزارش تابناک ورزشی؛ کمیته پزشکی برای آرمان رمضانی تعیین می‌کند که این بازیکن یک هفته استراحت کند تا با کاهش درد مواجه شود، اما اگر این یک هفته تفاوتی در وضعیت کمر رمضانی نداشته باشد، نیازی به جراحی ندارد. جراحی برود تا دوری او از میادین زمان بیشتر را برد.