کمین Raleigh NC Hedingham: تیراندازی های دسته جمعی به خانه رسید – Raleigh News & Observer


  1. کمین Raleigh NC Hedingham: تیراندازی های دسته جمعی به خانه رسیدRaleigh News & Observer
  2. پیامدهای تیراندازی رالی در سراسر NC، کشور تأثیر می گذاردWCNC
  3. نگاهی به قوانین اسلحه NC پس از تیراندازی مرگبارWRAL
  4. مقام: وضعیت مظنون ۱۵ ساله تیراندازی در رالی “وخیم” استWTVD-TV
  5. «اجازه دهید نور همیشگی شما بر این مقدسین بتابد»: رهبران ایمان از تیراندازی رالی ابراز تاسف می کنندRaleigh News & Observer
  6. پوشش کامل را در Google News مشاهده کنید