کن پکستون، دادستان کل تگزاس از بایدن به دلیل سیاست سقط جنین شکایت کرد – WFAA


  1. کن پکستون، دادستان کل تگزاس از بایدن به دلیل سیاست سقط جنین شکایت کردWFAA
  2. تگزاس با حکم فدرال برای اعطای سقط جنین های نجات دهنده مخالفت می کندالجزیره انگلیسی
  3. نظر | شکایت جدید تگزاس علیه بایدن آینده تاریک ما را پس از روئه نشان می دهدواشنگتن پست
  4. تگزاس از دولت بایدن به دلیل الزام سقط جنین در فوریت های پزشکی شکایت کردواشنگتن پست
  5. پوشش کامل را در Google News مشاهده کنید