AG Garland: نامزدی بالقوه ترامپ در سال ۲۰۲۴ بر تحقیقات ۶ ژانویه تأثیری نخواهد گذاشت – NBC News


  1. AG Garland: نامزدی احتمالی ترامپ در سال ۲۰۲۴ بر تحقیقات ۶ ژانویه تأثیری نخواهد داشتNBC News
  2. مریک گارلند اتهام اتهام زدن به ترامپ و دیگران را در تحقیقات ۶ ژانویه رد نمی کندCNN
  3. تضادهای شدید با دیگر پرسش‌های ۶ ژانویه فشار بر گارلند را افزایش می‌دهداخبار یاهو
  4. مشاهده پوشش کامل در Google News